آثار منتخب مسابقه سینمای ایران بخش پویانمایی

ذوالجناح

ذوالجناح

کارگردان:امین رهبر

ظهر روز دهم

ظهر روز دهم

کارگردان:رحیم کریم زاده

وهب

وهب

کارگردان:محمد زرین قلم

به سوی حرم

به سوی حرم

کارگردان:محمدحسن باقری

ناسور

ناسور

کارگردان:کیانوش دالوند

عابس ابن ابی شبیب

عابس ابن ابی شبیب

کارگردان:ناهید صمدی امین

لبیک یا حسین(ع)

لبیک یا حسین(ع)

کارگردان:سلمان خورشیدی

حبیب بن مظاهر

حبیب بن مظاهر

کارگردان:ناهید صمدی امین

امیری حسین

امیری حسین

کارگردان:سلمان خورشیدی

عاشورائیان

عاشورائیان

کارگردان:ناهید صمدی امین

مردی که خودش را کشت

مردی که خودش را کشت

کارگردان:هادی محمدیان

1