فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی :
فیلم های کوتاه یا نیمه بلند داستانی که زمان آنها برای کوتاه حداکثر ۳۰ دقیقه و برای نیمه بلند حداکثر 75 دقیقه باشد می توانند در این بخش شرکت نمایند.

هیات داوران این بخش جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

*تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین فیلم کوتاه یا نیمه بلند

*لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده دوم فیلم کوتاه یا نیمه بلند

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده سوم فیلم کوتاه یا نیمه بلند