فیلم های مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند :
فیلم های مستندکوتاه یا نیمه بلند که زمان آنها حداکثر 50 دقیقه و فیلم های مستند بلند که زمان آنها حداقل 50 دقیقه باشد، می توانند در این بخش شرکت نمایند. هیات داوران این بخش هر یک بطور جداگانه جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

*تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین فیلم مستند کوتاه یا نیمه بلند

*تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین ‌پژوهش در آثار مستند کوتاه یا نیمه بلند

*لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده دوم ‌مستند کوتاه یا نیمه بلند

*لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده سوم ‌مستند کوتاه یا نیمه بلند

* تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین‌ فیلم مستند بلند

*تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین پژوهش در آثار مستند بلند

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده دوم مستند بلند

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده سوم مستند بلند