آثار نماهنگ:
هیات داوران این بخش جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

* تندیس جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین نماهنگ

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به نماهنگ برگزیده دوم

* لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به نماهنگ برگزیده سوم