بخش مردمی

هیات داوران این بخش جوایز برگزیدگان را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:

* یادمان جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به بهترین عکس مردمی

* یادمان جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده دوم

* یادمان جشنواره و لوح افتخار به همراه هدیه نقدی به برگزیده سوم